2.2 Ei-käyttäjät

Kolmannes kyselyyn vastanneista ei käytä lainkaan Internetiä. Monet vastaajista valitsivat kyselylomakkeesta useampia syitä, joiden katsovat olevan Internetin käyttönsä esteinä. Yleisin syy on yhteyksien puuttuminen, joka on syynä kahdella kolmasosalla ei-käyttäjistä. Reilu kolmannes ei osaa käyttää Internetiä. Tässä ikäryhmien väliset erot näkyvät selkeinä. Kumpikaan vuosina 1920-29 syntynyt ei osaa käyttää Internetiä, kun taas muissa ikäryhmissä syyt ovat moninaisemmat. Ainoastaan kaksi vastaajaa (EC13, MED20) ei käytä Internetiä, koska siellä ei ole mitään kiinnostavaa. Kohdan "Muu syy" on valinnut kaksi vastaajista. NED18 ilmoittaa tässä syyksi rahan puutteen ja MEB6 sen, että hän pelkää Internetin käytön pikemminkin haittaavan kuin edistävän työntekoa.

Taakse - Sisältö - Eteen

Takaisin