Ennallistaminen on metsien entisöintiä

Copyright: Anneli Suikki

Vuosikymmenien kuluessa metsien hoidossa on tapahtunut valtavia muutoksia. Aiemmin hyvänä pidetyt menetelmät on saatettu julistaa huonoiksi ja tilalle ehdotettu uusia keinoja. Myös suojelualueisiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Useimmat suojelualueet on perustettu vasta viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Sitä ennen ne ovat olleet metsätalouskäytössä. Uhanalaisille lajeille tärkeitä rakennepiirteitä ei löydy, ja niiden luontainen muodostuminen saattaisi kestää liian kauan, jopa vuosisatoja. Siksi prosessia nopeutetaan ennallistamalla eli ihminen muuttaa olosuhteita lähemmäs luonnontilaa.

Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman luonnontilaisia alueita, joissa viihtyvät myös maamme uhanalaiset lajit. Ne tarvitsevat pikaisesti muun muassa lahopuuta ja luontaista lahoamisketjua voidaan nopeuttaa ennallistamalla. Metsiin tuotetaan lahopuuta tappamalla tai vaurioittamalla kasvavaa puustoa. Havupuuvaltaisiin metsiin pyritään saamaan lehtipuuta tekemällä metsään pieniä aukkoja. Toimenpiteillä matkitaan tuulen, lumen, hyönteisten ja sienten vaikutuksia. Nykyisin harvinaisia metsäpaloja matkitaan polttamalla pystyyn entisiä viljelymetsiä. Näin saadaan aikaan uusi erirakenteinen luonnonmetsä, jossa on runsaasti palanutta ja lahoavaa puuta. Ennallistaminen on aktiivista luonnonsuojelua.

Ennallistaminen ja Etelä-Suomen metsien suojelu

Ennallistamista on tehty jo reilut kymmenen vuotta, mutta toiminta on saanut uutta puhtia viime kesänä mietintönsä jättäneen Etelä-Suomen metsien suojelua pohtineen METSO-toimikunnan ehdotuksesta. Toimikunnan tehtävänä oli laatia ehdotus Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lounais-Lapin metsien suojelun tavoite-, rahoitus- ja toimintaohjelmaksi. Valtioneuvoston periaatepäätös toimintaohjelmasta metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi annettiin lokakuussa 2002. Siinä esitetään 17 metsien monimuotoisuutta edistävää toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteet tehostavat talousmetsien luonnonarvojen suojelua ja suojelualueiden metsien ennallistamista.


Metsähallituksen tiedottaja Sari Hiltunen, kuinka METSO liittyy ennallistamiseen?


Metsähallituksella on keskeinen rooli METSO-toimintaohjelman toteuttamisessa ja rahoituksessa. Luontopalvelut laativat ennallistamissuunnitelmat ja töihin käytetään metsätalouden tulosalueen metsureita. Työt on pyöräytetty jo paikoin käyntiin ja vuoden ennallistamisohjelma näyttää tiiviiltä. Koko maassa metsätalouden liiketoiminnalla rahoitetaan ennallistamisen työvoimakustannuksia vuosittain 1,2,milj. euroa vuoteen 2012 saakka samalla, kun valtion talousarvion rahoitusta lisätään.

Ennallistaminen on alituista luonnonsuojelua
Suojelubiologi Anneli Suikki kertoo, mitä ennallistaminen oikeastaan on.

Propsin teosta kaulauksen kimppuun
Metsuri Jari Sirviö ei ole vielä tehnyt ennallistamistyötä. Juha Salmelle ennallistaminen on ollut tuttua vuodesta 1997.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: