Metsien elintärkeiden elinympäristöjen kartoitus on käynnissä

Copyright: Kirsi Pynnönen

Vuonna 1997 voimaan astuneessa metsälaissa mainitaan seitsemän metsäluonnon biologisen monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää elinympäristöryhmää. Laki velvoittaa ottamaan ne huomioon kaikissa metsätalouden toimissa. Metsäasiantuntija Jaakko Kaipainen Keski-Suomen metsäkeskuksesta kertoo, että näitä metsälain määrittelemiä erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat esimerkiksi purot, norot ja vähäpuustoiset suot.

Metsälain mukaisten elintärkeiden elinympäristöjen säilymisen turvaamiseksi aloitettiin vuonna 1998 yhteishanke, jonka tarkoituksena oli kartoittaa kohteet noin 15 miljoonalta hehtaarilta. Kolmasosa kartoituksesta tehdään alueellisen metsäsuunnittelun yhteydessä, mutta loput kartoituksesta tapahtuu erillishankkeen kautta. Hanke päättyy tänä vuonna. Vuoden 2002 loppuun mennessä yksityisten metsäalueista oli kartoitettu noin 80 prosenttia.


Mitä nämä kohteet ovat ja mikä tekee niistä niin erityisiä?


Tähän mennessä Suomesta on löytynyt Metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä noin 79 000 kappaletta. Kohteet ovat pienialaisia, keskikooltaan vain noin 0,6 hehtaaria. Yleisin elinympäristötyyppi on purojen ja norojen välittömät lähiympäristöt (noin 16 000 ha) ja vähäpuustoiset suot (11 000 ha).


Miksi kartoitus aloitettiin ja ketkä sitä tekevät?
Mitkä ovat kartoituksen tulokset maassamme?


Tärkeintä kartoituksessa on, että metsänomistajat tietäisivät tilojensa kohteet ja osaisivat ottaa ne huomioon metsätalouden harjoittamisessa. Kohteet tulee säilyttää luonnontilaisina. Joitain pienipiirteisiä toimenpiteitä on kuitenkin mahdollista tehdä, kertoo Jaakko Kaipainen.


Metsänomistajan kannattaa kertoa kohteista toimijoille
Voiko näitä Metsälain elintärkeitä elinympäristöjä käsitellä?


Kohteiden turmelemisesta ei silitetä turmelijan eikä metsänomistajankaan päätä. Joutuuko metsänomistaja luopumaan tiluksistaan tai kilahtavatko kalterit?

Copyright: Kirsi Pynnönen
Kenen on vastuu, jos kohteen luonnontilaisuutta rikotaan?


Vaikka Isoveli valvookin lakien noudattamista, tukee Metsälain elintärkeiden elinympäristöjen säilymistä myös metsien sertifiointi.


Miten metsien sertifiointi vaikuttaa kohteiden ylläpitoon ja säilymiseen?


Metsänomistajan tulee tietää, mitä elintärkeitä elinympäristöjä hänen maillaan on
Keski-Suomen metsäkeskuksen luontokartoittaja Kari Vääränen kertoo, kuinka metsälain mukaiset elintärkeät elinympäristöt löytyvät.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: