Pienpedot kuriin

Antti Maukonen. Copyright: Tiia Puranen

Pienpetojen kannat ovat moninkertaistuneet Suomessa viimeisten vuosikymmenien kuluessa. Elinmahdollisuudet ovat parantuneet, ja metsästäjien innokkuus pienpetojen metsästykseen on vähentynyt. Pienpedoista, kuten villiminkeistä ja supikoirista, on niiden määrän lisäännyttyä tullut yhteiskunnallinen luonnonhoidollinen ongelma. Aikoinaan pienpedoista ollaan oltu kiinnostuneita nimenomaan niiden turkiksen vuoksi, mutta viime vuosikymmeninä on kiinnostuttu yhä enemmän niiden saalistuksen vaikutuksista muihin riistaeläimiin ja luontoon yleensä. Pienpetoja metsästetäänkin nykyään pääasiassa riistanhoidollisin perustein.

Metsästäjät ovat toivoneet, että myös suosituilla valtion metsästysalueilla lisättäisiin aktiivista riistanhoitoa. Toiveeseen on vastattu viime vuonna käynnistyneellä pienpetoprojektilla. Sen ensisijainen tarkoitus on lisätä pienpetojen pyyntiä Metsähallituksen hallinnoimilla valtion mailla, parantaa pienpetojen pyynnin arvostusta sekä luoda riistaeläimille, erityisesti kanalinnuille paremmat lisääntymis- ja elinolosuhteet.


Erikoissuunnittelija Antti Maukonen, mistä Metsähallituksen pienpetoprojektissa on kysymys?


Pienpedot voidaan jakaa kahteen ryhmään: alkuperäisluontoomme ovat kuuluneet kettu, näätä, mäyrä ja kärppä, sen sijaan supikoira ja minkki ovat vierasperäisiä tulokkaita, jotka ovat levinneet maahamme entisen Neuvostoliiton alueelle tehtyjen siirtoistutusten takia. Minkkejä on myös karannut tarhoista luontoon.


Mitkä lajit ovat projektissa keskeisiä?


Projektin tarkoituksena on ollut aktivoida metsästäjiä ja herättää heidän kiinnostustaan myös muun kuin syötävän riistan pyyntiin. Turkisten myynnillä tänä päivänä tuskin rikastuu, mutta innokkaan metsämiehen lisäkannustimena voisi toimia toive paremmista lintumääristä syksyn jahtimailla. Taitavia pienpetopyytäjiä on metsästäjäkunnasta löytynyt helposti, ja myös omaa henkilökuntaa on aktivoitu talkoisiin mukaan. Pienpetopyynti on metsästystä siinä missä muukin. Siihen tarvitaan aseen lisäksi vain hiukan lisävälineitä.


Miten metsästäjät löytyivät?
Minkälaiset laitteet ovat metsästyksessä tarpeen?


Pienpetoprojektin ajoittuminen juuri tähän ajankohtaan ei ole sattumaa. Vuosi 2002 oli Metsästäjäin Keskusjärjestössä metsäkanalintujen teemavuosi, ja pienpetokantojen vähentäminen on yksi keskeinen osa metsäkanalintujen hoitoa. Sen lisäksi metsäkanalintujen kuningas, metso, nostettiin samoihin aikoihin Metsähallituksen erätaloudessa erityishuomion kohteeksi.

Metsähallituksen tarkoituksena on seurata Keski-Suomen pilottihankkeen tuloksia ja miettiä sen perusteella jatkotoimia. Kanalintukantojen elvytyksessä ensisijaisena keinona tulee kuitenkin jatkossakin olemaan metsäkanalintujen elinympäristöjen hoito.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: