Audiovisuaalista viestintää Savonlinnassa

Pekka Ranta opastaa opiskelijoita. Copyright: Katja Kurkela

Yhä suurempi osa valmistuvista kääntäjistä ja tulkeista joutuu työskentelemään audiovisuaalisten medioiden parissa. Tämän vuoksi Joensuun yliopiston Kansainvälisen viestinnän laitoksessa on käynnistynyt näihin aloihin keskittyvä Kääntäjän ja tulkin AV-viestintä -projekti. Savonlinnan kääntäjäopiskelijat pääsevät opiskelemaan muun muassa tv- ja elokuvatekstitysten tekemistä, dubbausta, puhelimen tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä tapahtuvaa etätulkkausta sekä sisällöntuotanto- ja toimitustehtäviä.

Kansainvälisen viestinnän laitoksen varajohtaja Anna Karhu kertoo, että monessa mielessä AV-projekti syntyi itsestään, sillä Kansainvälisen viestinnän laitoksen opetuksessa oli elementtejä, jotka johtivat lähes väistämättä tämän tyyppiseen hankkeeseen. Näitä elementtejä olivat Savonlinnan kampuksella toimiva Nettiradio Mikaelin harjoitustoimitus sekä tv-kääntämiseen liittyvät kurssit, joilla on aina ollut valtava kysyntä opiskelijoiden keskuudessa.

Karhun mukaan koko projekti syntyi Nettiradio Mikaelin, YLE:n ja Joensuun yliopiston yhteistyösopimuksen pohjalta. Keväällä 2001 ryhdyttiin kokoamaan laajempaa opintokokonaisuutta, jossa olisi mukana useita kehittyviä viestinnän aloja eli uusmediaviestintää, audiovisuaalista kääntämistä ja etätulkkausta. Lisäksi kokonaisuuteen haluttiin saada vankka toimittamistyöhön liittyvä koulutuksellinen pohja.

Projektissa on kyse tekstien tuottamisesta eri välineisiin, eri käyttötarkoituksiin ja erilaisille lukijoille ja kuulijoille, mikä on keskeistä myös kääntäjän työssä. Karhu huomauttaakin, että toimittamisessa ja kääntämisessä on loppujen lopuksi hyvin paljon samaa.

Rahoitusta projektiin on saatu opetusministeriöltä, Euroopan unionin sosiaalirahastolta ja Euroopan aluekehitysrahastolta.

Tavoitteena 40 opiskelijaa

Anna Karhu. Copyright: Katja Kurkela

Kääntäjän ja tulkin AV-viestintä -projekti on näillä näkymin aika lyhytkestoinen, sillä projektin on tarkoitus päättyä vuoden 2003 lopussa. Anna Karhun mukaan projektin konkreettinen tavoite on se, että kahden vuoden aikana 40 opiskelijaa suorittaa tarjotun 15 opintoviikon kokonaisuuden loppuun asti.

Toinen tavoite on, että opiskelijat suorittaisivat mahdollisimman paljon yksittäisiä kursseja, vaikka heillä ei olisikaan sivuaineoikeutta. Myös henkilökunnan toivotaan osallistuvan kursseille, jotta heidänkin osaamisensa karttuisi projektin kuluessa.

Anna Karhu uskoo, ettei asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tuota ongelmia. Sivuaineopiskelijoiden lisäksi yksittäisien kurssien suorittajia on ollut runsaasti mukana, ja henkilökuntakin on saatu liikkeelle. Toisaalta Karhu muistuttaa, että aikaa on vain kaksi vuotta, joten se täytyykin käyttää todella tehokkaasti hyödyksi.

Opintokokonaisuuden kurssit ovat tarkoitettu ensisijaisesti Kansainvälisen viestinnän laitoksen opiskelijoille. Toki mukana on myös Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoita, sillä tarjotut kurssit sopivat esimerkiksi äidinkielen erikoistumisopintoihin. Kursseille otettavien opiskelijoiden määrä on tietenkin rajattu, joten vain nopeimmat mahtuvat mukaan.


Anna Karhu kertoo sivuaineen tulevaisuudesta


Jacques Coelho, projektipäällikkö

Jacques Coelho. Copyright: Mikko Muinonen

Jacques Coelho toimii Kääntäjän ja tulkin AV-viestintä -kokonaisuuden projektipäällikkönä. Hän on kotoisin Belgiasta, mutta on asunut Suomessa jo pitkään. Nyt Coelho on sitoutunut AV-viestintäprojektiin kahdeksi vuodeksi eli vuoden 2003 loppuun asti.

Coelholla on projektissa monta roolia. Ensisijaisesti hän koordinoi opetusta ja laitteiden hankintaa, mutta lisäksi hän myös opettaa, vastaa laitoksen ulkopuolelta ostettavan opetuksen hankkimisesta ja suunnittelee kokonaisuuksia.

Koska Kääntäjän ja tulkin AV-viestintä on vain sivuaine, projektin tuloksia on Coelhon mielestä tässä vaiheessa hankala ennustaa. Coelho huomauttaa, että viestintä on kuitenkin yksi alue, johon tämän laitoksen opiskelijat sijoittuvat, minkä vuoksi opiskelijoiden täytyy jossakin vaiheessa vähän lähestyä kuvallisen viestinnän ilmaisua ja tietää mitä se sisältää. Töissään kääntäjät ja tulkit tarvitsevat ymmärtämystä siitä, mitä ovat kuva ja ääni, ja tämä projekti auttaa näiden ilmaisukeinojen ymmärtämisessä. Lisäksi projektissa jaetaan tietoa erilaisista laitteista, mikä on erityisen tärkeää nyt, kun kaikkialla ollaan siirtymässä analogisista laitteista digitaalisiin.

Minna Surakka, kouluttaja

Minna Surakka. Copyright: Mikko Muinonen

Minna Surakka on projektin henkilökunnasta ainoa, jolla on toimittamiskokemusta. Hänellä on myös filosofian maisterin tutkinto Kansainvälisen viestinnän laitoksesta kääntämisen ja tulkkauksen koulutusohjelmasta. Tällä hetkellä Surakka vastaa Uusmediaviestintä -kurssin opetuksesta ja suunnittelee myöhemmin järjestettäviä av-kääntämiseen liittyviä kursseja.

Surakan mukaan opiskelijoiden taidot vaihtelevat laidasta laitaan. Hän myöntää, että osa opiskelijoista tietää esimerkiksi kuvankäsittelystä jopa enemmän kuin hän itse. Osa puolestaan saattaa äänenkäsittelyä käsittelevän luennon jälkeen tulla kysymään, kuinka tietokone tai ohjelma käynnistetään.

Vaikka Savonlinnan Kansainvälisen viestinnän laitos on kääntäjänkoulutuslaitos, se ei tarkoita sitä, että sieltä valmistuvat opiskelijat sijoittuisivat työelämässä pelkästään kääntäjiksi tai tulkeiksi. Niinpä laitos kouluttaakin moniosaajia, jotka kykenevät työllistämään itsensä myös Itä-Suomessa, jossa suoranaisten kääntäjien ja tulkkien paikkoja on tarjolla vähän. Surakan mukaan AV-projektin tarkoituksena on antaa kääntäjäopiskelijoille kokemusta toimittamistyöstä, etätulkkauksesta sekä uusmediaviestinnästä. Näin opiskelijoiden osaaminen laajenee.

Pekka Ranta, suunnittelija

Pekka Ranta. Copyright: Mikko Muinonen

Pekka Ranta on tullut Savonlinnaan Lapin yliopistosta, jossa hän työn ohella opiskeli taiteen maisteriksi. Mediatyökalujen kehityksessä hän on ollut mukana Lapin yliopistossa ja muutenkin jo parinkymmenen vuoden ajan.

Alun perin Ranta on koulutukseltaan videoeditoija, ja Savonlinnassa hän on päässyt palaamaan tämän harrastuksen pariin. Lapin yliopistossa hän oli tekemisissä enemmänkin multimediaan ja verkkoon liittyvien asioiden kanssa.

Kääntäjän ja tulkin AV-viestintä -projektissa Rannan vastuualueena on mediateknologia, eli hän opettaa ääni- ja videolaitteiden käyttöä sekä tietotekniikan integroimista mediaan, median tekemiseen ja yleensäkin kaikkeen sisällön tuottamiseen.

Opiskelijoiden lähtötaso on ollut Rannalle positiivinen yllätys. Hän pelkäsi, että esimerkiksi tietokoneen käyttötaidot saattaisivat olla monilla opiskelijoilla puutteelliset, sillä yliopiston opetussuunnitelmassa ei juuri tietotekniikkaa näy. Opiskelijoiden viestintävalmiudet ja valmiudet käyttää erilaisia välineitä ovat kuitenkin olleet hyvät. Niinpä projektin puitteissa voidaan jatkossa järjestää nykyistä vaativampiakin kursseja. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa sen suorittaneille opiskelijoille hyvät viestintätaidot ja kyky käyttää erilaisia viestintävälineitä omassa ammatissa.


Mediapajan rakentaminen
Mitä on AV-viestintä?


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: