Opinnäytetyö harjaannuttaa työelämän taitoihin

Eeva Hurskainen. Copyright: Sanna Reponen

Opinnäytetöiden tekijöillä on keväisin työntäyteiset ajat. Mielissä kajastelee jo keväällä odottava valmistuminen. Mikkelin ammattikorkeakoulussa Nikkarilassa opinnäytetyö on merkittävä osa opintoja, ja opintojen viimeisenä vuonna sen tekemiseen keskitytään tiiviisti. Opinnäytetyö muodostaa metsätalousinsinöörin opinnoista yhden kuudestoistaosan. Sen laajuus on uudessa opintopistejärjestelmässä 15 opintopistettä. Opinnäytetöiden tekemisestä kertovat töitä ohjaavat opettajat Pasi Pakkala ja Timo Leinonen ja opiskelijat Eeva Hurskainen, Maria Marquéz ja Anne-Mari Hänninen.

Joensuulainen Eeva Hurskainen kuuluu keväällä valmistuvien opiskelijoiden ahkeraan joukkoon. Hän on vasta esittänyt työnsä ja saanut loppuarviointien jälkeen arvosanan opinnäytetyöstä ja koko prosessista. Eeva Hurskainen teki opinnäytetyönsä perinnemaisemista, perinnebiotoopeista, eli varhaisen maatalouden muovaamista elinympäristöistä. Eeva valitsi opinnäytetyönsä aiheen kuten monet muutkin, aiemmin opintojen aikana tehdyn harjoitusopinnäytteen pohjalta.


Aihe löytyi jo harjoitustyöstä


Eeva Hurskaisen työ on kirjallisuuteen perustuva tutkimus eli niin sanottu kirjoituspöytätutkimus. Hänelle oli jo alusta asti selvää, että hän haluaa tutkia itseään kiinnostavaa aihetta. "Työ edistyi hyvin ja aikataulussa". Kun kirjat on saanut kerran auki, niin tekstiä syntyy. Työn tekemistä on edistänyt myös se, että keväällä valmistuvalla kurssilla on enää vähän tunteja, ja opinnäytetyön tekemiseen on varattu aikaa.

Työn ohessa Eeva Hurskainen kokee oppineensa tutkimaan kirjallisuutta ja valikoimaan tärkeän tiedon vähemmän tärkeästä. Myös työn aihe on tullut hänelle tutuksi. Toisinaan opiskelija on saanut opinnäytteen kautta myös työpaikan tai hankkinut tietotaitoa, joka on vaikuttanut myöhemmin työllistymiseen. Eevakaan ei pidä mahdottomana ajatusta, että hän jonakin päivänä olisi työn puolesta tekemisissä perinnemaisemien kanssa.

Parina tehty työ on enemmän kuin kaksi

Maria Marquéz ja Anne-Mari Hänninen. Copyright: Sanna Reponen

Opinnäytetöitä voi tehdä myös pareittain. Maria Marquéz ja Anne-Mari Hänninen päätyivät tekemään yhteisen opinnäytetyön. Yhteisiltä töiltä vaaditaan aina hieman enemmän. Yli 150 sivun työllään he tekivät Nikkarilan ennätyksen. Marian ja Anne-Marin opinnäytetyön aihe on "Nikkarilan opetussuunnitelma ja toiminnan laadun kehittäminen". Heidän työnsä oli toimeksianto Mikkelin ammattikorkeakoululta. Työn tekeminen on kestänyt lähes vuoden, he aloittivat työnsä keväällä 2004 ja saivat sen valmiiksi kevät-talvella 2005.

Tutkimusmenetelminä he ovat käyttäneet ulkoisille sidosryhmille lähetettyä kirjekyselyä sekä opiskelijoille jaettua kyselyä. Lisäksi he ovat järjestäneet paneelikeskusteluja, joissa metsäalan asiantuntijat ovat keskustelleet työelämän vaatimuksista ja opiskelijat esittäneet toivetiaan ja kokemuksiaan opetuksesta. Koska opinnäytetyö oli apuna uuden opetussuunnitelman laatimisessa, haluttiin kaivaa esiin eri sidosryhmien ajatuksia nykyisestä metsäopetuksesta.


Pohdinta on haastavin osuus


Anne-Mari Hänniselle lle on jälkeenpäin jäänyt positiiviset tuntemukset työstä, vaikka hän kertookin hermojensa meinanneen palaa esimerkiksi silloin, kun valmista tekstiä jouduttiin hylkäämään. Molemmat kokevat opinnäytetyönsä myötä oppineensa laatimaan kyselylomakkeita ja tekemään haastatteluja. Itse työstä he toivovat olevan hyötyä ainakin Nikkarilan tuleville opiskelijoille. Työstä he saavat tietoa esimerkiksi siitä, minkälaisia taitoja työnantajat odottavat valmistuvalta metsätalousinsinööriltä.

Opinnäytetyö

Metsätalouden laitoksen yliopettajat Pasi Pakkala ja Timo Leinonen ohjaavat opinnäytetöitä Nikkarilassa. He ovat ehtineet lukea jo kymmeniä töitä, mutta ovat aina innostuneita uusista aiheista. He ovat valmiita auttamaan opiskelijoita, kun työ ei etene. Asiantuntemusta ongelmien ratkaisuun löytyy.

Timo Leinonen. Copyright: Sanna Reponen

Timo Leinosen mukaan metsätalouden koulutusohjelmassa aiheet vaihtelevat paljon biologiasta markkinointiin. "Toista ääripäätä edustavat monikäyttöaiheet, joissa on maastossa hankittu oma aineisto ja toisena ääripäänä ovat markkinointiaiheet, joissa on itse haastattelemalla hankittu aineisto." Timo Leinonen kertoo. Töitä tehdään paljon myös jonkun toisen hankkiman aineiston perusteella tai kirjallisuuteen perustuen.

Myös Pasi Pakkala kuvailee aiheiden kirjon olevan laaja. Suosituimmat aiheet liittyvät nyt puunkorjuuseen. Opiskelijat saavat aiheen opinnäytetyöhön yleensä kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden välisen niin sanotun pitkän harjoittelun aikana harjoittelupaikastaan. Toimeksiantoja tulee myös suoraan koululle, ja niitä tarjotaan opiskelijoille. Toimeksiantajan tai työnantajan halu löytää ratkaisu ongelmaan on usein lähtökohta työlle, mutta työ tehdään usein myös oman kiinnostuksen pohjalta ja aihe valitaan esimerkiksi harrastuksen tai yritysidean perusteella.


Aiheiden kirjo on laaja


Timo Leinonen kertoo, että metsätalouden koulutusohjelmassa on asetettu tavoite, että 80 % opinnäytetöistä tehtäisiin ulkopuoliselle toimeksiantajalle. Aihe voi tulla toimeksiantajalta, mutta toisinaan opiskelija on onnistunut keksimään niin hyvän aiheen, että on saanut markkinoitua sen työnantajalle. Loput 20 % opinnäytetöistä opiskelijat tekevät omista aiheista ilman toimeksiantoa. Toisinaan opiskelijoiden keskuudessa mietitään, miksi opinnäytetöitä tehdään. Timo Leinonen kertoo, että opiskelija osoittaa työllä pystyvänsä itsenäisen projektin läpiviemiseen ja voi kehittää osaamistaan haluamallaan erikoisalalla. Pasi Pakkala tietää, että toisinaan syy voi opiskelijalle itselleen olla yksinkertainen. "Jotkut tekee ihan sen takia, kun on pakko tehdä ja pakko valmistua."

Opiskelija hyötyy opinnäytetyö tekemisestä monella tavalla. Pasi Pakkala kertoo, että opiskelijoilta kysytään aina opinnäytetyön palautekeskustelussa, mitä hyötyä työstä on ollut. Keskusteluissa on Pakkalan mukaan tullut esille, että opiskelija on oppinut tutkimansa asian perusteellisesti, oppinut itse työn tekemisen prosessista tai tuntenut, että on pystynyt tarjoamaan toimeksiantajalle uutta tietoa.

Timo Leinosen mielestä opiskelija hyötyy työstä ainakin kolmella tavalla: työssä voi oppia projektityöskentelyä, oppia enemmän tietystä erikoisalasta ja luoda yhteyksiä työelämään.

Pasi Pakkala. Copyright: Sanna Reponen
Opinnäytetyön hyödyt opiskelijalle


Opinnäyte on opiskelijalle melkoinen voimainkoitos, ja monille ensimmäinen laaja kirjallinen työ. Opiskelijat voivat luottaa opettajien asiantuntemukseen opinnäytetöitä tehdessään. Timo Leinonen kertoo myös itse tehneensä useita opinnäytetöihin verrattavia projekteja omissa opinnoissaan ja aikaisemmissa töissään. Myös Pasi Pakkalalla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi gradun ja erilaisten tutkimusten tekemisestä. Opettajat ovat siis myös omakohtaisesti kokeneet lopputyön tekijää väistämättä kohtaavat vaikeudet, ja monet opinnäytetyön tekemiseen liittyvät vaiheet ja tunteet ovat heille tuttuja.


Pitkäjännitteisyyttä vaativaa ja välillä se kypsyttää.
Ohjaukseen panostetaan, ettei opiskelija jää yksin