"Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta ensimmäisestä päivästä alkaen"

Opettajan työ on voimakkaassa murroksessa. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, kansainvälistyminen, nopeasti kehittyvä opetusteknologia, muuttuvat oppimisympäristöt ja uudistunut oppimiskäsitys ovat moninkertaisia haasteita opettajien perus- että täydennyskoulutukselle. Opettajien odotetaan olevan yhteiskunnan kehittäjiä, jotka hoitavat kasvatustehtävänsä vastuullisesti sekä kehittävät opetusta ja koulutusjärjestelmää. Valmistuvat opettaja puolestaan odottaa saavansa koulutuksestaan sellaiset valmiudet, että hän menestyy työssään. Opetusneuvos Olli Luukkainen tarkastelee asioita opetushallituksessa.


Mitä tarkoittaa yhteiskunnallinen vastuu opettajankoulutuksessa?
Tulisiko opettajien osallistua laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun?


Peruskoulutuksen jälkeen

Opettajan urakehitykseen pitäisi liittyä jatkuvaa perus- ja täydennyskoulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Samalla irrottaudutaan vanhasta ajatuksesta, että kaikki hyvä sisältyy jo opettajien peruskoulutusvaiheeseen. Vastavalmistuneen opettajan perehdyttämiskoulutusta työhön tulee kehittää kouluttajien ja työnantajien yhteistyönä. Täydennyskoulutuksen tulee tavoittaa kattavasti kaikki opettajaryhmät eri puolilla maata.


Mitä elinikäinen oppiminen tarkoittaa käytännössä?


Uusi tietostrategia

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa vuosille 2000 - 2004 asetettiin opetushenkilöstön koulutuksen yleistavoitteeksi se, että kaikilla opetustoimen henkilöillä on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusvalmiudet ohjelmakauden päättyessä. Vähintään puolella opettajista on tietoyhteiskunnan edellyttämä pedagoginen ja tekninen osaamistaso.


Miten estää haja-asutusalueiden opettajien "syrjäytyminen" täydennyskoulutuksesta?


Koulut osana muuta yhteiskuntaa

Koulun yksityisyys oppimisympäristönä on murtunut. Tulevaisuudessa opettajan ammattitaito ilmenee valmiutena hyödyntää ympäristön tarjoamia oppimismahdollisuuksia sekä asiantuntijayhteistyönä oppilaan ongelmatilanteissa. Myös Kyky verkottua toisten oppilaitosten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa korostuu. Uusien haasteiden tulee näkyä täydennyskoulutusratkaisuina, joissa osa koulutuksesta voi tapahtua myös koulusektorin ulkopuolella.


Voisiko IT-yrityksillä olla rooli opettajien tietoyhteiskuntataitojen kohentamisessa?
Onko jo olemassa hyviä esimerkkejä koulujen murtautumisesta pois vanhoista rakenteista?
Mitä täydennyskoulutusta tarvitaan tällä hetkellä?


Opetusneuvos Olli Luukkainen työskentelee tällä hetkellä Opetushallituksen täydennyskoulutusyksikön johtajana. Hän on toiminut vuodesta 1983 lähtien mm. erityisopettajana, harjoittelukoulun lehtorina ja rehtorina, Chydenius-instituutin koulutuspäällikkönä ja viimeisen kahden vuoden aikana projektipäällikkönä opetushallituksessa. Opettajankoulutuksen ennakointihankkeessa (OPEPRO) selvitettiin mm. opettajien koulutuksen laadullisia ja määrällisä tarpeita.

Pitääkö opettajan venyä yhteiskunnan kehittäjäksi vai riittääkö se että on hyvä opettaja? Mitä mieltä sinä olet?

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Opettajuus muuttuu

Lisätietoa:
http://www.edu.fi/projektit/opepro

© Nettiradio Mikaeli / Markku Pelkonen 2000