Verkko-opetus haasteiden edessä

Hannele Niemi. Copyright: Maija Ripatti

Mitä todellista hyötyä verkko-opetus voi opetukseen kenttää tuoda ja mihin suuntaan sitä pitäisi tulevina aikoina kehittää? Muun muassa näitä asioita pohdittiin Internetixin järjestämässä verkkopedagogiikkaseminaarissa Helsingissä toukokuun puolivälissä.

Tietoverkkoja hyödynnetään jo hyvin laajalti lähes kaikessa opetuksessa, ja verkon on todettu tuovan merkittäviä lisäarvoja opetuksen kenttään. Uusimman tiedon nopea saatavuus ja verkon mahdollistama vuorovaikutteisuus opiskelijoiden ja opettajan välillä ovat osaltaan uudistaneet oppimisen tapoja.

Teknologian nopea kehitys on mahdollistanut nopeat uudistukset myös oppimisen kentässä, mutta mitä uudistukset ovat tarkkaan merkitsevät opetuksessa ja miten yksittäinen opiskelija pystyisi parhaiten löytämään omat voimavaransa ja hallitsemaan oppimisensa?


Hannele Niemen alustus, pituus 67 minuuttia.


Kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Hannele Niemi pohti omassa puheenvuorossaan verkko-opiskelun nykytilaa ja sen tulevia haasteita. Niemi korosti erityisesti sosiaalisten taitojen merkitystä myös verkkoympäristössä ja hän totesi tarvittavan uutta eettistä koodia verkossa kommunikoimiseen. Lisäksi verkosta puuttuu myös tiedon laadun arvioinnin kriteerejä, Niemi totesi puheenvuorossaan.


ote Antti Kaupin alustuksesta, pituus 2 minuuttia.


Millaista osaamista työelämässä tarvitaan ja miten tätä osaamista pystytään tehokkaasti opettamaan. Tutkimuspäällikkö Antti Kauppi Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta pohti oppimisen asioita ammatillisen osaamisen näkökulmasta, mutta muistutti, että loppujen lopuksi oppimisen perusasiat ovat kaikille asteille yhteisiä. "Vaikka verkko-opetuksesta paljon puhutaan, on kuitenkin muistettava, että suuri osa opetuksesta tapahtuu edelleenkin verkon ulkopuolella". Kauppi totesi.

Risto Linturi. Copyright: Maija Ripatti

 


Risto Linturin alustus, pituus 68 minuuttia.


"Älä väheksy kopiointia" ja "lunttaaminen on sallittua" julisti puolestaan futurologia ja teknologia-asiantuntija Risto Linturi, joka pohdiskeli omassa puheenvuorossaan oppimisen käsitettä eri näkökulmista. Linturi kritisoi ankarasti perinteistä oppimisen mallia, jossa oppilaat pänttäävät triviaalia tietoa päähänsä ja pärjäävät kokeissa ulkoa oppimalla. Linturi tutustutti kuulijat myös meemeihin eli kulttuurigeeneihin, jotka hänen mukaansa ovat mitä tahansa ajatuksia tai tapoja, jotka joku toinen ihminen toistaa.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: