Verkko-opetuksessa uskotaan nyt integroituun opetukseen

Päivi Häkkinen. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Yhtenä verkko-opetuksen uusista trendeistä pidetään integroitua opetusta. Jyväskylän yliopiston professori Päivi Häkkisen mukaan nyt haetaan monimuotoisia pedagogisia ratkaisuja, jotka ohjaavat opiskelijoita syvällisen ymmärryksen syntymiseen ja merkitykselliseen vuorovaikutukseen. Hänestä onnistunut verkkokurssi aktivoi toimimaan ajatuksellisesti.

Kun kymmenen vuotta sitten ounasteltiin puhtaan verkko-opetuksen valtaavan alaa, viime aikoina on palailtu takaisin vanhan tutun monimuoto-opetuksen eli englanniksi blended learning -käsitteen pariin. Professori Päivi Häkkinen uskoo, että eri tapoja, menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja syvällisemmin yhdistelemällä saavutetaan integroitua opetusta. Uudenlaisen oppimiskulttuurin syntyminen on kuitenkin pitkäjännitteistä puuhaa.


Yksi tärkeimmistä integroinnin muodoista on pedagoginen
Kannattaa pyrkiä teknologian ja sosiaalisten käytänteiden yhteiskehittelyyn
Oppimiskulttuurin luomiseen liittyvät asiat ovat vaikeimmin siirrettävissä


Häkkinen näkee, että keskustelu on siirtymässä oppimisalustoista paremmuudesta tai huonommuudesta seuraavalle tasolle. Samalla into tehdä omia ratkaisuja on laantumassa. Nyt keskustellaan, mikä kyky tietyllä alustalla on muodostaa rajapintoja ja kommunikoida muiden järjestelmien kanssa. Samaan aikaan tunnustetaan, ettei verkkoympäristöihin synny keskustelua ellei oppimiseen ole suunniteltu ja nivottu aitoja ryhmätehtäviä.


Alusta voi jättää opettajalle tilan rakennella mieleisiään ympäristöjä


Päivi Häkkinen kuuluu niihin verkko-opetuksen tutkijoihin, joita pelien maailma kiehtoo. Hänestä kannattaisi kuitenkin miettiä, onko oppimispelien ja niiden kaltaisten ympäristöjen tarkoitus tavoitella vuorovaikutusta vaiko oppimista. Pelien maailmaan uppoamisen sijaan hän toivoisi oppimistehtäviä, joihin uppoaa. Sitä kautta syttyisi intohimo oppimiseen, ei vain irrallista viihdykettä.


Miten saada älyllinen ja tietoinen kokemus yhdistettyä
Tekstipohjaisuus ei ole aina pahasta verkkokursseissa


Tällä hetkellä verkolta odotetaan asioita, jotka eivät kasvokkain toteudu. Häkkisen mielestä verkossa opettajan on mahdollista nähdä, kuka opiskelijoista on tietoisesti läsnä, kuka tekee ja kenen kanssa, mitä hän käyttää ja miten ajattelee. "Kasvokkain ei pääse toisen pään sisälle, mutta verkossa voidaan nähdä ajatteluprosesseja ulkoistettuna", hän pohtii. Verkkokurssien tekemisessä muotia ovat nyt oppimisaihiot, jotka pyrkivät aktivoimaan ajatuksellisesti ja pakottavat pohtimaan. Opettajille tästä tulee tasapainottelukysymys, kun pitäisi ohjata opiskelijoita ja tarjota oppimisaihion raamit, mutta jättää ongelmien ratkaisu kuitenkin opiskelijoille.

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Ohjata täytyy, mutta puolesta ei saa ratkoa asioita.


Tulevaisuudelta Häkkinen odottaa monimuotoisia pedagogisia ratkaisuja. Hän uskoo, että pelien kaltaisten ympäristöjen tuoman uppoutumisen kautta voidaan saavuttaa vaativampia ajattelutoiminnan tasoja. Työyhteisöjen käytössä hän näkee virtuaaliset tiimit mahdollisuutena, kunhan teknologiaa ei oteta annettuna. "Kun tekniikkaa otetaan haltuun, siinä on oltava omistajuuden kokemus mukana.", hän muistuttaa.


Älykkääseen teknologiaan kohdistuu paljon odotuksia


Nettiradio Mikaelin arkistosta: