Avoin kampus kehittää osaamisen siirron teknologiaa

Plasmanäyttö Opettajankoulutuslaitoksen aulassa. Copyright: Pekka Ranta

Osaamisyhteiskuntaan siirtymisessä yliopistojen merkitys tiedon ja osaamisen tuottajina korostuu. Puhutaan ns. yliopistojen kolmannesta tehtävästä, ympäröivän yhteiskunnan palvelemisesta. Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksella tunnustetaan avoimen tietojen ja taitojen jakamisen olevan tärkeää niin yliopiston sisällä kuin yliopiston ja maakunnan toimijoiden välillä. Aluekehityksen vauhdittamiseksi on perustettu mittava Avoin kampus -hankekokonaisuus, jonka ensimmäistä vaihetta toteutetaan parhaillaan.

Hanke näkyy Savonlinnan yliopistokampuksella muun muassa langattomana verkkona, kioskityyppisinä langattomina standeina, käytävillä ja luokissa olevina plasmanäyttöinä ja mahdollisuutena tuottaa luokkien koneilla monimediasisältöjä eri jakelukanaville. Vuosina 2002-2004 toimivassa hankkeessa luodaan malleja hallita ja luoda sisältöjä verkkoon ja tuotetaan järjestelmiä ohjaamaan toimintaa. Hankekokonaisuuden toisessa ja kolmannessa vaiheessa taas keskitytään varsinaisen toimintaympäristön kehittämiseen, muun muassa Savonlinnan keskustassa sijaitseva suojeltu Puistokadun kortteli kunnostetaan yliopiston käyttöön ja matkailutoiminnan kanssa kehitetään yhteistyötä.

Avoin kampus on Savonlinnassa sijaitsevien yliopiston laitosten ja erillisyksiköiden yhteinen hankekokonaisuus, jota toteuttaa Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus. Muun hyvän ohessa hankkeessa tehdään usein perin pohjin pohjoiskarjalaiseksi miellettyä Joensuun yliopistoa tunnetuksi sen toisella tärkeällä toiminta-alueella, Etelä-Savossa.

Alueelle on tarkoitus tuoda uutta potkua, kun tuotetaan tieto- ja viestintätekniikan tutkimusta ja koulutusta ja edistetään tiedon ja taitojen jakamista niin yliopiston sisällä kuin yliopiston ja maakunnan välillä. Ajatuksena on, että yhteistyö ja avoin tiedon jakaminen hyödyttävät kaikkia osapuolia. Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä Savonlinnan kaupungin, elinkeinoelämän ja muiden alueellisten koulutusorganisaatioiden kanssa, Avoin kampus I -hankkeen projektipäällikkö Ilkka Kukkonen kertoo.


"Verkostoituminen on meille luonteva tapa toimia"


Tietoyhteiskuntahankkeissa ei Savonlinnassa olla ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Erilaisten hankkeiden avulla on aiempina vuosina kehitetty mm. verkko-opetuksen menetelmiä, tietoteknologian käyttämistä esi- ja alkuopetuksessa sekä verkkoyhteisöjen luomista ja niiden toiminnan ohjausta. Kampuksella on myös tuotettu sisältöjä Nettiradio Mikaeliin jo vuodesta 1999 muun muassa osana suomen kielen ja viestinnän opintoja.

Ilkka Kukkonen. Copyright: Pekka Ranta

Verkkopalveluja opetuksen, oppimisen ja hallinnon tarpeisiin

Avoin kampus I -hankkeessa on kehitteillä Savonlinnan kampuksen yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä, Kampusnet, jonka Kukkonen arvioi olevan otettavissa käyttöön syksyllä 2004. Järjestelmän osia testataan parhaillaan, ja sitä kehitetään palautteen perusteella käyttäjiensä näköiseksi. Kukkonen painottaa helppokäyttöisyyden ja välivaiheiden poistamisen tärkeyttä.

- Kampusnetin tausta-ajatus on toimia moniviestinnällisenä ympäristönä, joka perustuu ryhmäjäsenyyksiin. Järjestelmä ei lähtökohtaisesti ota kantaa siihen, kuinka ryhmät muodostuvat. Onkin kiinnostavaa nähdä, kuinka kampus toimii ryhmissä ja kuinka ryhmät verkottuvat keskenään, Kukkonen sanoo. - Kampusnetin sisälle pystytään tekemään erilaisia ryhmämalleja, ja ryhmien toimintaa voidaan tukea erilaisilla työkaluilla, mihin liittyvät olennaisesti keskustelutoiminnallisuudet, ilmoitustaulut, tiedostonhallinta jne.


Ryhmien luominen ja niiden työskentelyn hallinta tapahtuvat henkilökohtaisen työpöydän avulla
Kampusnet on tulevaisuudessa laajennettavissa myös Joensuun kampukselle


Kukkosen mukaan lähtökohtana on, että sisällönhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmät eivät poista henkilöstön vastuuta ja tarvetta sisältöjen hallintaan, vaan pelkästään nopeuttavat ja helpottavat työtä ja auttavat vastuun jakamisessa. - Sisältöjenhallintajärjestelmissä ei ole kyse vain dokumenttien hallinnasta, vaan siitä, että verkkopalveluja pyritään näkemään uudella tavalla, jatkuvan kehittämisen kohteena.


Yliopiston yhteinen tietostrategia toteutuu monentyyppisinä verkkopalveluympäristöinä


Laite- ja ohjelmistohankinnat parantavat opetus- ja tutkimusoloja

Langaton infokioski. Copyright: Pekka Ranta

Tavoitteena on myös kouluttaa yliopiston henkilökuntaa ja parantaa opetus- ja tutkimusoloja. Teknologiavarustelu ja erilaisten verkkopalvelujen käyttökoulutukset ovatkin olleet kampuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle hankkeen ehkä parhaiten näkyvä puoli.

Kukkonen kertoo, että hankkeessa on pyritty löytämään kampuksen tilojen ja laitteiden päivitystarpeet yhdessä opetuksen toteuttajien kanssa. Opetustilojen perusvarustelua on parannettu niin Opettajankoulutuslaitoksessa, Kansainvälisen viestinnän laitoksessa kuin normaalikoulussakin. Lisäksi teknologiaa on hankittu myös erikoistarpeisiin kuten mediatyöskentelyyn.


Tietojärjestelmien yhteensovittaminen helpottaa käyttäjien työtä
Sisältöjä voidaan tuottaa monimediaisesti ja ajantasaisesti tutkimuksen ja opetuksen käyttöön


Opettajankoulutuslaitoksen tiloihin valmistuneessa mediapajassa pystytään tuottamaan monimediaista sisältöä verkkoon. Paja on suunniteltu palvelemaan erityisesti musiikin ja kuvallisen viestinnän opiskelua ja opetusta. Kansainvälisen viestinnän laitokselle avattu lokalisointipaja taas on käännösteknologian ja erityisesti lokalisoinnin eli ohjelmistotuotteiden kohdekieleen ja -kulttuuriin mukauttamisen opetustila. Hankkeen myötä on myös saatu koko kampuksen kattava langaton verkko, jota hyödynnetään esimerkiksi normaalikoulun langattomassa luokkahuoneessa.

Projektipäällikkö Ilkka Kukkonen kertoo nettivideolla Avoin kampus I -hankkeen toiminnasta ja sen vaikutuksista kampuksella työskentelevien ja opiskelevien arkeen.


56k modeemi/ISDN (160x120, 50 Kbps)
ADSL (320x240, 225 Kbps)


Nettivideo kestää noin 6 minuuttia. Katsominen vaatii RealPlayer-ohjelman (versio 8) ja vähintään ISDN-liittymä on suositeltava. Videon toimitti ja editoi Minna Surakka. Kuvaus Pekka Ranta.

Ilkka Kukkonen uskoo vahvasti Savonlinnan kampuksen edellytyksiin toimia erilaisten teknologiaratkaisujen ja verkkopalvelukonseptien kokeilukenttänä. - Toiminnanohjaus merkitsee organisaatiossa suurta hyppäystä, mutta pienellä kampuksella se saadaan nopeallakin aikataululla käyttöön, hän sanoo. Provinssiyliopiston pienellä kakkoskampuksella toimiminen voi hänestä olla hankkeelle jopa etu. - Kaikki tuntevat toisensa, mikä auttaa suuresti viestinnässä. Synergiaetu kampuksen sisällä onkin kampusnet-strategian menestyksen salaisuus: täällä pyritään yhteisöllisessä ilmapiirissä tukemaan henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita verkkoperustaisesta työskentelystä, iloitsee Kukkonen.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: