Verkkoperustainen opetus kaipaa tutkimusta taustakseen

Copyright: Suvi Härkönen

Verkko-opetus toimii tällä hetkellä parhaiten tilanteissa, joissa kysymys on kapea-alaisten tietojen ja taitojen välittämisestä opiskelijoille, miettii Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen johtaja, kasvatustieteiden professori Jorma Enkenberg. Verkkoperustaisen opetuksen tutkimuksen pioneereihin lukeutuva tutkija ja opettajien kouluttaja toivoo, että oppimista tarkasteltaisiin entistä enemmän tutkimuksen näkökulmasta.

Internet toi uutta vipinää opetusmaailmaan reilu vuosikymmen sitten. Jorma Enkenberg muistaa ihmetelleensä työkavereiden kanssa amerikkalaisen tutkimuksen huippuyksikön, MIT:n verkkosivustoja miettien, eikö mekin voitaisi alkaa tehdä jotakin tällaista. Ajatuksissa oli ensimmäisenä ottaa uudesta keksinnöstä hyötyä irti tiedottamiseen ja viestintään. Melko pian nousi kriittinen näkökulma, että mitä todella tiedetään teknologian, ihmisen ja oppimisen suhteesta ja miten se voitaisiin tuoda heti keskusteluun Internetin opetuskäytöstä. Ensimmäisissä kokeiluissa yritettiin ottaa hyötyä irti Internetistä sosiaalisena verkostona.


Minkälaisia olivat ensimmäiset kokeilut


Suomessa verkkoperustaisen opetuksen rinnalla viljellään englanninkielisiä termejä. Jorma Enkenbergin mukaan käsitettä eLearning käytetään epäonnistuneesti. Kyse on laajennetusta näkökulmasta oppimiseen, ei elektronisesta oppimisesta.


eLearning kaipaa uudelleen tulkinnan
Blended learning


Verkkoperustaisen oppimisen välineet ja toimintamallit ovat nyt opettajien ja oppijoiden ulottuvilla. Parhaiten verkko venyy Enkenbergin mielestä tilanteisiin, joissa kyse on kapea-alaisista ja rajoitetuista tiedoista ja taidoista ja niiden välittämisestä opiskelijoille tai työelämässä oleville ihmisille. Tähän toimintamallit ovat kohtalaisen relevantteja ja tulokset parhaita. Ongelmanratkaisutaitoihin verkosta ei liiemmin ole hyötyä, sillä se edellyttää asiantuntijan läsnäoloa, Enkenberg väittää. Verkko-opetuksen kehittämiseen hän kaipaa sosiokulttuurista näkökulmaa, jossa opetusta lähestytään kielen, mielen ja sosiaalisten prosessien kautta.


Mitkä ovat onnistuneita käytäntöjä?
Mitä sitten kannattaisi kehittää?


Opettajia koulutetaan vielä valitettavasti menneisyyden maailmaan, ei lähitulevaisuuden maailmaan, vaikka se on selvästi nähtävissä, Enkenberg toteaa. Koulutus voi kuitenkin tarjota teoreettisia näkökulmia ja keskustelun aiheita, vaikkei teknologiasta vielä osata ottaa ratkaisuja irti.


Tutkimuksellisesti voidaan rakentaa uutta käytäntöä


Verkon hyödyntäminen ei vähennä opettajan työtä, sillä verkosta ei ole tullut massaopetuksen välinettä. Opettaja tekeekin työtään ristipaineessa ja tarvitsisi rinnalleen uudenlaisia toimijayhteisöjä kehittämään käyttöä, vaikkei kaikkia uusia oivalluksia otettaisikaan käyttöön.


Tärkeintä on säilyttää usko, että ihminen on tärkein


Vuorovaikutteisuudesta, keskusteluista ja yhteisöjen muodostamisesta povattiin verkko-opetuksen vahvuuksia. Enkenbergin mukaan keskustelualueet eivät välttämättä ole pedagogisesti tarkoituksenmukaisia eivätkä sovi ratkaisun kehittelyyn, kuten pitäisi. Hän kaipaileekin tutkimusta selvittämään, miksi keskusteluprosesseja ei saada käyntiin niin, että opiskelu olisi mielekästä.


Ihminen kaipaa tunnetta, että kuuluu johonkin


Jorma Enkenberg. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Suomalainen oppilaitoskenttä on tavallaan leiriytynyt kehittämään verkkoperustaista opetusta tiettyjen oppimisympäristöjen pohjalle. Jorma Enkenberg kaipasi perusteellisempaa keskustelua ennen kuin virtuaaliyliopistohanke niittasi omat ratkaisunsa ja hän on edelleenkin sitä mieltä, ettei yliopistoissa voi olla käytössä vain yhtä oppimisympäristöä. Kriittiset puheenvuorot eivät suinkaan ole vaimenneet, vaan nyt seurataan esimerkiksi, mitä avoimen lähdekoodin ratkaisut voisivat tuoda tullessaan.


Ne tahot, jotka tutkivat asioita, jäivät oppositioon


Kaiken opetuksen kehittämistyön pohjaksi Jorma Enkenberg kaipaa design-tutkimusta ja teoreettista ajattelua. Hänen mielestään yksi parhaista oppimistilanteista on tutkimuksen tekemistä, sillä tutkimus on kiistatta osoittanut kestävyytensä rakentaa maailmaa.


Kaipaan tutkimuksen kaltaisia prosesseja


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: