Halkaistaanko uraani vai poltetaanko puuta?

Copyright: Mervi Sensio

Odoteltaessa päätöstä viidennestä ydinvoimalasta energiapoliittinen keskustelu käy kiivaana. Aihe kuumentaa mieliä, ja tuntuu siltä, että turhan usein kärkevien kommenttien taustalla on enemmän tunnetta kuin tietoa. Mistä oikein on kysymys? Asiaa valottavat ydinvoimaa kannattavat toimitusjohtaja Timo Rajala (Pohjolan Voima Oyj) ja johtaja Ulla Sirkeinen (Teollisuus ja Työnantajat), sekä ydinvoiman vastustaja Jessica Suni (Valtavirta-liike).


Miksi energiapolitiikka kuumentaa tunteita? (Sirkeinen, Rajala)
Huoli ympäristöstä (Rajala, Sirkeinen)
Energiapolitiikka koskettaa yksilöä (Suni)
Helppo päätös (Suni)


Aina 1960-luvulle saakka sähkö tuotettiin Suomessa pääosin vesivoimalla, Timo Rajala muistuttaa. Öljy- ja kivihiililaitoksia alettiin rakentaa, kun kulutuksen kasvun myötä tarvittiin uusia tapoja tuottaa sähköä. Yksityiskuluttaja huomasi muutoksen viimeistään siinä vaiheessa, kun kodeissa kakluunit vaihtuivat keskuslämmitysjärjestelmiin, ja tiiviit, öljyllä lämpiävät tiilitalot kohosivat 70-luvun symboleina. Samalla vuosikymmenellä öljyn hintaa nostettiin kahteen otteeseen, ja alettiin puhua öljykriisistä. Öljyvoimalaitoksia muutettiin vauhdilla hiilikäyttöisiksi; lisäksi rakennettiin neljä ydinvoimalaitosta. Lämmitysjärjestelmissä siirryttiin mahdollisuuksien mukaan sähköön, kaukolämpöön, sekä hieman myöhemmin turpeeseen.

Rajala kannattaa ydinrakentamista, sillä olemassaolevat energiantuotantojärjestelmät eivät hänen mukaansa riitä kasvavan kulutuksen katteeksi. 1990-luvulla Suomi avasi sähkömarkkinansa, ja länsieurooppalaisen liikatuotannon uskottiin riittävän myös maamme tarpeisiin. Toisin kävi; tällä hetkellä tuomme sähköä lähinnä Venäjältä. Pohjoismaiden oman sähköntuotannon kompastuskivinä ovat olleet vähävetiset vuodet ja kulutushuippuja aiheuttaneet siperialaismaiset talvet.


Mistä sähkö saadaan viiden vuoden kuluttua? (Rajala)


Kulutuksen hillintää

Yksi syy, miksi Valtavirta-järjestössä vastustetaan ydinvoimaa, on se, että lisärakentaminen merkitsisi muun muassa kiihtyviä kulutustottumuksia. Jessica Suni huomauttaa, että Valtavirran tutkimusten mukaan hallituksen ilmastostrategiassa Suomen sähkönkulutuksen kasvu on yliarvioitu. Eikä teollisuuden kannattavuus riipu halvasta ydinsähköstä.


Valtavirtaa (Suni)


Ydinvoiman vastustajat korostavat ympäristökysymyksiä. Vaihtoehtona ydinvoimalle on tarjottu uusien, korvaavien energialähteiden lisäämistä. Vastustajat ehdottavat, että maakaasu, puu tai tuulivoima korvaisivat uusiutumattomat energiavarat. Ydinvoiman kannattajat puolestaan kieltävät venäläisen maakaasun edut. Pitkät siirtoetäisyydet, vähittäismyyntimarkkinoiden puute, sekä kaasun kova hinta arveluttavat monia. Pienenä myönnytyksenä kaasun arvellaan soveltuvan eteläsuomalaisten kaupunkien kaukolämpölaitosten energianlähteeksi.


Mikä on päästökauppadirektiivi? (Sirkeinen)


Suomen merkittävimpänä hyödyntämättömänä ja uusiutuvana energiavarana pidetään hakkuutähteitä ja nuorten metsien hoidosta kertyvää energiapuuta. Esimerkiksi metsähakkeen osalta tavoitteeksi on asetettu käytön viisinkertaistaminen vuoteen 2010 mennessä. Ongelmana on puusta maksettava hinta, jonka suhteen maanomistajat ja teollisuus eivät ole aivan samoilla linjoilla. Ydinvoiman vastustajat korostavat sitä seikkaa, että puu on jo nyt öljyn jälkeen toiseksi suurin energialähteemme. Ydinvoiman kannattajat muistuttavat, etteivät ydinvoimaratkaisu ja puun energiakäyttö paini samassa sarjassa. Puu soveltuu mainiosti lämmöntuotantoon, mutta siinä kaikki.

Copyright: Kirsti Vuorela
Entä energiapuu? (Sirkeinen, Rajala)
Sähkön kulutus kuriin (Suni)


Ydinvoiman kannattajien mielestä Suomen olosuhteet ovat epäedulliset tuulivoimalle. Järkevintä olisi tuulipuistojen rakentaminen merialueille, joskin ongemaksi nousevat jääolosuhteet ja niiden myötä kovat kustannukset. Paraikaa on kuitenkin käynnissä tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuudet toteuttaa 300 MW:n merituulipuisto. Ydinvoiman vastustajat puolestaan korostavat tuulienergian tarjoamia mahdollisuuksia: VTT:n tutkimusten mukaan tuulivoimalla voidaan tuottaa kymmeniä prosentteja Suomen sähköstä.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: