Esiopetus päiväkodeissa puhuttaa

- Esiopetusta ei pidä nähdä hoidosta ja kasvatuksesta irrallaan olevana toimintona, toteaa KTV:n toimitsija Raili Leiqvist. 6-vuotiaiden lakisääteinen esiopetus puhuttaa päiväkodeissa, sillä sen toteuttaminen heijastuu koko henkilöstön tehtäviin.

Laki esiopetuksesta astuu voimaan 1.8.2000 ensin vapaaehtoisena ja vuonna 2001 pakollisena. Kuntien velvollisuutena on järjestää kaikille 6-vuotiaille maksutonta esiopetusta. Esiopetusta toteutetaan joko kouluissa tai päiväkodeissa ja siitä vastaa joko koulu- tai sosiaalitoimi, opetuspaikan mukaan.

Esiopetuksen tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä ja edesauttaa lasten joustavaa siirtymistä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen (perusopetuksen 1-2 vuosiluokat). Esiopetuksessa ei ole oppiainejakoa, vaan esiopetuksen sisältöalueita ovat muun muassa kieli ja kommunikaatio, matemaattiset käsitteet sekä luonto- ja ympäristötieto.

Päivähoidon puolella esiopetusta ovat tähän saakka antaneet lastentarhanopettajien lisäksi sosiaalikasvattajat ja sosionomit ( AMK). Uuden lain mukaan kelpoisia tehtävään ovat vain lastentarhanopettajat. Sosiaalialan koulutuksen saaneita koskevat siirtymäsäännöt, joiden mukaan pätevyys esiopetukseen on saavutettavissa suorittamalla täydennyskoulutusta.

Raili Leiqvist muistuttaa, että esiopetus on myös nähtävä laajempana käsitteenä, joka kattaa varhaiskasvatuksen alueen aina vauvasta koululaiseksi. Lapsen kehittymistä tuettaessa kasvattaminen ja opettaminen eivät ole toisistaan eroteltavissa. Varhaiskasvatus on kaikkien päivähoidossa työskentelevien toimialaan kuuluvaa ja yhteistyössä tehtävää työtä.

Esiopetuksen lähtökohtana tulee olla lapsen omien valmiuksien ja kehitystason huomioon ottaminen. Leiqvist näkee, että tähän on hyvät edellytykset nimenomaan päivähoidon puolella. Päivähoidossa työskenteleviä kuitenkin pohdittaa, kuinka uusi laki vaikuttaa henkilöstön työtehtävien sisältöön.

Linkit:

Esiopetuksesta on luettavissa lisää mm. Opetushallituksen tiedotteesta http://www.minedu.fi/tiytiedotteet1999/maksuton_esiopetus.htm


Takaisin

© Nettiradio Mikaeli / Auli Kekkonen 2000