Lastentarhanopettajan arki - arvokasta työtä pienellä palkalla

Lastentarhanopettajat, sosiaalityöntekijät ja farmaseutit järjestivät työnseisauksen torstaina 9.11.2000 pyrkien herättämään keskustelua vuosia jatkuneesta epätasa-arvoisesta palkkakehityksestä. Vahvasti naisvaltaisen alan matala palkkataso vaikuttaa paitsi työmotivaatioon myös vähentää alalle hakevien opiskelijoiden määrää. Kun lastentarhanopettajat pohtivat työtään, he kuitenkin korostavat palkkauksesta huolimatta työn valoisaa puolta - lapsia.

Syksyn palkkaneuvotteluissa isot ja vahvat liitot vievät yleensä kaiken huomion, mutta tällä kertaa nimenomaan AKAVA:n koulutuspalkkaerä pysäytti tupoveturin. Pohjalla on tieto siitä, että alemman korkeakoulututkinnon suorittaneen lastentarhanopettajan keskimääräinen kokonaisansio on 2 000 markkaa kuukaudessa alle suomalaisen palkansaajan keskipalkan - koulutuksesta riippumatta.


Päiväkodinjohtaja Teuvo Jäntti - Mitä ajatuksia työnseisaus herätti?
Mikä on resurssitilanne päiväkodeissa Itä-Suomessa?


Arvokasta työtä lasten kanssa

Lastentarhaopettajan työpäivään kuuluu kuitenkin paljon muutakin kuin palkkakuopasta valittamista. Tosiasia on, että hoitohenkilöstö jaksaa vuodesta toiseen innostua työstään nimenomaan lapsien ja heidän aitoutensa kautta. Opettajat toivovat, että pätevöityminen ammattiin ja sen jälkeinen täydennyskoulutus toisi positiivista nostetta myös palkkakehitykseen. Työ on vastuullista ja arvokasta. Kyseessä ovat yhteiskuntamme lapset ja heidän starttinsa elämään. Työ on paljolti kasvatusvastuun jakamista ja perheiden kohtaamista, joskus myös vanhemmuuden tukemista. Työn positiivisiin puoliin voidaan lukea se, että saa olla jakamassa lapsen ja vanhempien kanssa uuden oppimista. Lapsen aitous, suoruus, uteliaisuus ja innostus uusille asioille ovat työn rikkautta, jota ei voi kokea kaikissa ammateissa.


LTO Sirkku Pelkonen - Mikä on tärkeintä lastentarhanopettajan työssä?
Teuvo Jäntti - Mitä kaikkea päiväkodinjohtaja tekee?


Peruskoulutus, täydennyskoulutus ja käytännön työ

Lastentarhanopettajien kolmivuotinen koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon, joka on alempi korkeakoulututkinto. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto voi antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtävien lisäksi julkishallinnon virkoihin, joihin vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto. Täydennyskoulutuksen avulla opettajien ammattitaitoa ja työelämävalmiuksia pyritään ylläpitämään ja kehittämään ajan vaatimusten mukaan.


Teuvo Jäntti - Mitä toivoisit lisää lastentarhaopettajien peruskoulutukseen?
Kuinka paljon opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta työnantajan puolelta?
LTO Sirkku Pelkonen - Minkälaista täydennyskoulutusta kentällä kaivataan?


Taustatietoa haastateltavista:

Lastentarhanopettaja Sirkku Pelkonen työskentelee Savonlinnassa Nätkin päiväkodissa ja on valmistunut vuonna 1995 Savonlinnan opettajankoulutuslaitokselta. Kotilahden päiväkodinjohtaja, lastentarhanopettaja Teuvo Jäntti puolestaan on ollut alalla vuodesta 1980 lähtien sekä toiminut mm. lastentarhaopettajien kouluttajana.

Linkit:

© Nettiradio Mikaeli / Markku Pelkonen 2000