Tehokkuus ja luotettavuus laadun tae

Copyright: Katri Mäkelä

Sahatavaroiden kulutuksen on ennustettu jatkossa pysyvän hyvänä, vaikka kilpailua alalla kiristääkin raaka-aineen runsas tarjonta. Vapo Timber Oy:n sahoilla kiristyvään kilpailutilanteeseen on vastattu nykyaikaistamalla tuotantolaitoksia ja panostamalla asiakastyytyväisyyteen. Kehityspäällikkö Ismo Heinonen ja Vapon Hankasalmen sahan logistiikkapäällikkö Jari Leppänen kertovat, miten asiat on käytännössä toteutettu.

Vapo Timber Oy on Suomen neljänneksi suurin sahateollisuusyritys, ja Euroopan mittakaavassakin yritys on alallaan kymmenen suurimman joukossa. Vapo Timber -konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 156 miljoonaa euroa. Tuotantoyksiköitä on kuusi eri puolella Suomea, ja niiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 750 000 kuutiometriä.

Sahatavaran ja jatkojalosteiden toimitusten arvosta vientiin menee noin 80 prosenttia. Tärkeimmät vientimarkkinat ovat: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Hollanti, Tanska ja Japani.

Sahat ovat teknisesti hyvin moderneja. Esimerkiksi tuotantoyksiköistä suurimmalla - Hankasalmen sahalla - toteutettiin 1990-luvulla useiden miljoonien markkojen kehitysohjelma. Sen ansiosta tuotannon tehokkuus on kasvanut ja työn laatu parantunut.


Jari Leppänen, miten kehitysohjelman tulokset näkyvät Hankasalmen sahalla?
Mikä on Hankasalmen sahan vuorokautinen sahausvauhti tukkirekkoina?


Copyright: Katri Mäkelä

Jatkojalosteiden osuus on noin neljännes sahan tuotannosta, ja suurin osa niistä menee rakennusteollisuuden puolivalmisteiksi. Päivittäiseen toiminnanohjaukseen on rakennettu sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Kotimaan raakapuun ja sahatavaran sekä jatkojalosteiden kuljetukset hoidetaan lähes täysin autokuljetuksina. Suurin osa viennistä sen sijaan tapahtuu laiva- ja rautatiekuljetuksina. Kuljetukset suunnitellaan ja toteutetaan asiakaslähtöisesti, ja tavara toimitetaan perille hyvässä kunnossa. Hyvä palvelutaso pidetään yllä tehokkaalla logistiikalla.

Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan säännöllisesti niin kotimaassa kuin vientimarkkinoilla. Puun matka metsästä sahoille ja sahatavaran matka tuotannosta jakelun kautta edelleen asiakkaalle on pitkä ja monivaiheinen, mikä luo toiminnalle omat haasteensa.


Asiakaslähtöinen lajittelu tuo uusia haasteita
Jatkuvan kehityksen oravanpyörä
Kilpailua kiristävät tekijät


Ismo Heinonen. Copyright: Katri Mäkelä

Rakentamisen volyymillä on suuri vaikutus sahatavaramarkkinoiden kehittymiseen, sillä yli 70 prosenttia sahateollisuuden tuotannosta liittyy suoraan tai välillisesti rakentamiseen. Tilastojen perusteella rakentamisen kasvuvauhdin uskotaan hiukan hidastuvan kotimaassa, mutta säilyvän vuoden 2000 tasolla Euroopan Unionin alueella.

Jatkossa sahateollisuusyritykset toivoisivat enemmän joustavuutta tukkien kantohintojen määräytymiseen suhteessa sahatavaran vientihintoihin. Sahojen kannattavuus heikkenee, kun sahatavaran vientihinta ei nouse samassa suhteessa kuin tukkien kantohinnat.


Tuoko yhteinen raha sahatavaramarkkinoille myönteistä kehitystä?


Lisätietoa nettisivuilta:

Tämä juttu on toteutettu osana Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusyksikön Nikkarilan Digimetsä-hanketta.