Keskustelu on tärkeää myös liike-elämässä

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Liike-elämää ja taloutta ylipäätään on jo pitkään tarkasteltu osana inhimillistä ja sosiaalista elämää, mutta vasta aivan viime vuosina aiheesta on alettu keskustella vilkkaasti. Osasyynä tähän ovat yrityselämässä tapahtuneet epäselvyydet ja jopa rikokset, minkä vuoksi liike-elämän etiikka on kyseenalaistettu ja sen uskottavuus on kokenut jonkinasteisen romahduksen.

Johtamisen ja organisaation professori, KTT Tuomo Peltonen Oulun yliopistosta on pohtinut liike-elämän etiikkaan liittyviä kysymyksiä ja toteaa asian olevan hyvin monisärmäinen.
"Yrityksen arvoista puhuttaessa ensimmäiseksi tulee yleensä mieleen, että yrityksen ainoa eettinen tavoite on tuottaa voittoa ja sitä kautta toteuttaa yhteiskunnallista funktiota." Peltosen mukaan yrityksen arvoja pohdittaessa olisi kuitenkin tärkeä lähteä katsomaan yritystä osana kokonaisuutta. Tärkeämpää kuin määritellä yksi arvo, olisi löytää yhteys yrityksen ja sen sidosryhmien arvojen välillä."


Miten liike-elämän etiikka määritellään?


Arvojen luomiseen ei Peltosen mukana ole olemassa mitään valmista mallia, jota yritykset voisivat ryhtyä soveltamaan.
"Itse olen sitä mieltä, että eettisyys merkitsee tietynlaista epävarmuutta ja oman rajallisuuden hyväksymistä. Myös oman toiminnan seurausten kriittinen tarkastelu liittyy eettiseen ajattelutapaan." Suomalaisissa yrityksissä ollaan Tuomo Peltosen mukaan eettisesti tarkasteltuna hyvin erilaisissa tilanteissa yrityksestä riippuen. 90-luvun lopulla mentiin markkina-ajattelussa Suomessakin jossakin määrin ylilyönteihin, kun ajateltiin yritysten olevan erillään muusta yhteiskunnallisesta vastuusta. Tilanne on kuitenkin nyt selkeästi tasaantunut.


Onko olemassa valmiita malleja?
90-luvulla tapahtui ylilyöntejä


Yrityksen arvojen ajatellaan usein olevan ristiriidassa yrityksessä työskentelevien ihmisten arvojen kanssa. Varsinkin nykyisin työelämä vaatii ihmiseltä paljon, toisten mielestä jopa liikaa. Onko ylipäätään mahdollista yhdistää yrityksen ja siellä työskentelevien ihmisten arvoja. Tutkija uskoo sen olevan mahdollista, kunhan asioista ollaan valmiita keskustelemaan. Valmiita ratkaisuja ei ole, koska yritykset ovat erilaisissa tilanteissa ja heillä on erilaisia eettisiä ongelmia ratkaistavana. Myös suomalaisten asenteissa on Peltosen mukaan vielä parantamisen varaa.

Tuomo Peltonen. Copyright: Tiina Toivakka
Onko mahdollista yhdistää yrityksen ja ihmisten arvot?
Arvot ovat osa organisaatiossa toimimista


Professori Peltonen myöntää, että eettisyys saattaa joissakin tapauksissa näkyä ensi alkuun yrityksessä kilpailukyvyn heikentymisenä. Asioita kannattaisi kuitenkin miettiä pidemmällä aikajänteellä, sillä loppujen lopuksi eettisyys ja kilpailukyky on mahdollista yhdistää. Mitä sitten yritys saavuttaa, jos se muokkaa toimintansa eettisempään asentoon?
"Paremman maailman ja tasa-arvoisemman työelämän. Kilpaillakin voi reilusti ja siten, ettei kukaan käytä valta-asemaansa väärin", Tuomo Peltonen toteaa.


Eettisyys ja kilpailukyky on mahdollista yhdistää
Mitä eettisellä liikkeenjohdolla voidaan saavuttaa?


Nettiradio Mikaelin arkistosta: