Yrittäjän sosiaaliturva kohenee

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Jos päättäjien toiveet toteutuvat, yhä useampi suomalainen kokeilee yrittämistä työurallaan. Maailma muuttuu siinäkin mielessä, että jako palkansaajiin ja yrittäjiin ei ole jähmeä, vaan väkeä valuu palkkatyöstä yrittäjäksi ja toisin päin entistä enemmän. Lainsäädännöllä ja yrittäjien sosiaaliturvaa kohentamalla virtaa yrittäjyyteen yritetään kasvattaa entisestään. Sukkulointi tulikin helpommaksi vuoden 2005 alussa, mutta paljon on yrittäjän sosiaaliturvassa vielä hiomista.

Kymmenen vuotta sitten perustetun Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kassanjohtaja Maritta Onnela saa päivittäin soittoja, onko tavallisella yrittäjällä työttömyysturvaa. Hommaa lähdetään purkamaan siitä, onko yrittäjä hoitanut kuntoon yrittäjien eläkelain mukaisen YEL-eläkkeensä ja paljonko hän on määritellyt YEL-työtulonsa suuruudeksi vuodessa. Periaatteessa YEL-tuloksi pitäisi määritellä summa, jolla yrittäjä pystyisi palkkaamaan ulkopuolisen hoitamaan omat tehtävänsä. YEL-työtulo on sikäli tärkeä määriteltävä, että sen perusteella määräytyvät YEL-eläke ja Kelan maksamat sairauspäivärahat. Sama pätee myös maatalousyrittäjiin, jotka hoitavat oman sosiaaliturvansa MYEL-vakuutuksin.

Ongelmia tulee, jos yrittäjä määrittelee YEL-työtulonsa minimien mukaan. Onnela muistuttaa, että Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 160 000 YEL-vakuutetusta neljäsosa määrittelee työtulonsa vuodessa työttömyysturvarajan eli 8520 euron alle ja jää näin automaattisesti työttömyysturvan ulkopuolelle. Jos YEL-tulo jää alle 1054 euron vuodessa, ei myöskään Kela maksa sairaspäivärahoja. MYEL-vakuutetuilla vähimmäisvuositulo on 4800 euroa.

Tarkkana kannattaa olla myös, jos perheenjäseniä työskentelee yrityksessä, on yrityksessä osaomistajana tai omistaa yrityksen osakkeita. Osaomistajaksi määritellään, jos työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, omistaa 15 % yrityksestä tai yhdessä perheensä kanssa yhteensä 30 %. Johtava asema puolestaan tarkoittaa toimitusjohtajaa, hallituksen puheenjohtajaa tai jäsentä tai niitä vastaavaa asemaa. Perheenjäseneksi lasketaan samassa taloudessa asuvat puoliso, lapset ja isovanhemmat. Avoliitto rinnastetaan avioliittoon.


Koska on yrittäjä ja koska osaomistaja?


Maritta Onnela ounastelee, että tulevaisuuden työelämässä sukkuloidaan roolista toiseen yhä enemmän ja etenkin nuorille statuksen vaihto tilanteen mukaan tulee luontevaksi. Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvän työttömyysturva on ollut kunnossa jo vuosikymmenen. Vuoden 2005 alusta helpottui myös paluu yrittäjästä palkansaajaksi. Suoja syntyy, kun siirtoja tehdään kassasta toiseen kuukauden sisällä muutoksista.


Suoja syntyy kun on nopsa


Kun aiemmin työttömyydestä yrittäjiksi siirtyville myönnettiin 18 kuukauden turva-aika, saman saavat vuoden 2005 alusta myös palkkatyöstä yrittäjiksi siirtyvät.

Maritta Onnela. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Kaikki yrittäjät ovat nyt samanarvoisia


Perinteisesti yrittäjät ovat tahtoihmisiä, jotka eivät halua miettiä omaa työttömyyttään eikä heillä ole aikaa lukea työttömyysturvasta. Onnela toivookin, että yrittäjien oma puskaradio toimisi paremmin ja asioista innostuttaisiin ottamaan ajoissa selvää. Kassan väki on huomannut, että naiset ovat turvallisuushakuisempia ja selvittävät asioita miestensäkin puolesta. Jos harhautuu maksamaan minimin mukaan YEL-eläkettä eli 5600 euroa, tippuu työttömyysturvan ulkopuolelle eikä saa Kelan maksamaa työttömyydestä johtuvaa peruspäivärahaa saati sairausvakuutuksen päivärahoja.


40 000 yrittäjää on tippunut työttömyysturvan ulkopuolelle


Koska yrittäjä sitten määritellään työttömäksi? Yritystoiminta pitää todistettavasti lopettaa, yritys asettaa konkurssiin tai selvitystilaan, myydä kokonaan tai oma osuus yrityksestä, purkaa vapaaehtoisesti yritystoiminta tai todistaa yritystoiminnan olleen vähintään neljä kuukautta keskeytynyttä. Omavastuuaika on yleensä seitsemän arkipäivää, mutta se voi pidentyä myyntivoiton vuoksi. Perusperiaatteena kuitenkin on, että yritystoiminnan on oltava ohi.

Lakia tulkittaessa ongelmia tuottaa myös yrittäjän puolison työttömyysturva. Miten menetellään, kun perheyrityksessä työskentelevälle puolisolle ei ole töitä eikä yrityksellä ole varaa maksaa hänelle palkkaa? Työttömyyspäivärahoilla ole toki tarkoituskaan tukea kannattamatonta yritystoimintaa, Onnela korostaa, mutta toivoo jonkinlaista kohtuullisuutta, sillä jos koko yritystoiminta on lopetettava, että yhdelle henkilölle saataisiin työttömyyspäivärahaoikeus, tehdään yhden sijaan usein kaksi työtöntä ja yksi lopetettu yritys. Tähän hän toivoo lakimuutosta.


Ulkopuolisissa töissä olevan puolison asema
Omasta yrityksestä työttömäksi jäävän puolison asema


Sosiaali- ja terveysministeriön yrittäjätyöryhmä selvittää parhaillaan yrittäjien sosiaaliturvan kiemuroita kattavasti. Maritta Onnela toivoo, että 40 000 väliinputoajayrittäjän asemaa selkiinnytettäisiin. Hänestä on tärkeää kysyä, voisiko YEL-vakuutuksen minimillä 5658,27 eurolla päästä perusturvan piiriin työttömyystilanteessa?


Voisiko Kelan päivärahalle päästä 5658,27 eurolla?
Onko utopiaa että yrittäjillä olisi samanlainen sosiaaliturva kuin palkansaajilla?


Työttömyysturvan ansioturvan maksavat työttömyyskassat. Perusturvan ja työmarkkinatuen Kelan paikallistoimistot. Päivärahaoikeudesta päättävät työvoimaviranomaiset, joiden lausunto sitoo kassoja. Kaikkein tyytyväisimpiä asiakkaita kassassa ovat ne yrittäjät, jotka ovat joutuneet lopettamaan sairauden takia ja saaneet jo 300 päivää sairauspäivärahoja. Jos sen jälkeen ei ole tullut eläkepäätöstä, niin yrittäjäkassan 500 päivää ansiosidonnaista päivärahaa ovat tulleet tarpeeseen.

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
He ovat kokeneet saaneensa vastineetta rahoilleen


Yrittäjillä on kaksi työttömyyskassaa. Suomen Yrittäjien työttömyyskassassa on käynyt vuosikymmenen mittaan 14 000 yrittäjää. Jäsenyysaika on kaksi kuukautta ja 24 kuukautta yrittäjätoimintaa neljän vuoden tarkastelujaksolla. Alimmillaan YEL-työtulon on oltava 8520 euroa vuodessa. Sosiaaliturvan maksatuksen käytännöt vaihtelevat. Esimerkiksi työttömyyspäivärahaan on oikeus 500 päivää, sitä maksetaan 5 päivää viikossa ja omavastuuaika on seitsemän arkipäivää. Kelan maksaman sairaspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9 arkipäivää, ja sitä maksetaan kuudelta päivältä viikossa.

Kymmenen vuoden aikana Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassasta on maksettu työttömyyspäivärahaa tai koulutusrahaa 1700:lle. Kaikkiaan kassasta on maksettu 23,3 miljoonaa euroa. Kuukausittain edunsaajia on noin 400. Toimintaa valvoo vakuutusvalvontavirasto. Kassa on itsenäinen, ja se tekee yhteistyötä yrittäjien aluejärjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Linkki: