Kvartaaleja ja villisikoja
Viron metsätalous uskoo tulevaisuuteen

Copyright:

Viron ja Suomen metsätalous ja metsäopetus ovat tuttuja asioita virolaiselle metsä- ja atk-alan ammattilaiselle Hendrik Otsille. Vaikka metsätalouden lähtökohdat ovat hyvinkin erilaiset, kehityksen suunta on Otsin mukaan sama molemmissa maissa.

Kuka omistaa Viron metsät?

Virolaisten metsänhoito-oppien juuret ovat lähtöisin Euroopasta kuten suomalaistenkin. Silti metsien käyttö ja hoito eroavat toisistaan. Eräs erottava tekijä on ollut maiden historiallinen kehitys ja maanomistusolojen erilaisuus.

Viron ensimmäisen itsenäisyyden aikana vuosina 1918 - 1940 yksityiset henkilöt omistivat puolet Viron metsistä, toinen puoli metsämaasta oli valtion hallussa. Nykyisin valtio omistaa metsistä 80 prosenttia ja yksityiset vain loput 20 prosenttia. Vuoden 1990 itsenäistymisen jälkeen tavoitteena on ollut palauttaa omistuksen suhdeluvut entiselleen eli puolet metsistä on tarkoitus saattaa yksityisomistukseen.


Paljonko ja mitä puita Viron metsissä kasvaa?
Kuka metsät omistaa?


Metsätalouden taloudellinen merkitys kasvaa

Metsätalouden tehostaminen on keskeinen asia Virossa. Kehitys on jo vaikuttanut metsäalan ammattilaisten koulutukseen: metsänvartijoiden koulutus on lopetettu ja metsäkoneenkuljettajien koulutus aloitettu.


Metsänvartijan - virolainen metsuri
Metsäkonekuljettajan koulutus ottaa ensiaskeleitaan


Copyright:

Nykyisin Viro hyödyntää vuosittaisesta puuston kasvustaan noin puolet. Tästäkin puutavarasta valtaosa menee ulkomaille raakapuuna - puunjalostusteollisuutta on Virossa niukasti. Tavoitteena on hoitaa metsiä kestävällä tavalla, vaikka metsätaloutta tehostetaankin. Tämä tapahtuu nostamalla hakkuumääriä lähemmäksi puuston vuotuisen kasvun määrää.

Puunkäyttöä tehostaa tulevaisuudessa huomattavasti Baltian maiden yhteinen hanke: uusi iso sellutehdas, joka hyödyntäisi kaikkien Baltian maiden raakapuun. Tehtaan sijaintimaaksi on suunniteltu Latviaa. Aiempaa korkeampi jalostusaste antaisi puusta paremman tuoton, mikä osaltaan auttaa Baltian maiden taloutta.


Metsätalouden merkitys Viron taloudelle vahvistuu
Puujalostusteollisuutta Virossa niukasti
Hakkuumäärät lähes kaksinkertaistuvat


Kvartaalit virolaisen metsäsuunnittelun perusalueita

Suomen metsät on jaettu ominaispiirteidensä ja käsittelymahdollisuuksien perusteella ns. kuvioihin, jotka voivat olla joskus hyvinkin pienipiirteisiä. Virossa metsätalous perustuu ns. kvartaalijärjestelmään. - Kvartaalit ovat suorakaiteen muotoisia käytäviä, joiden pintä-ala on keskimäärin 30 - 40 hehtaaria. Kvartaalin sisällä on erilaisia metsäalueita, joita voidaan käsitellä eri tavoin. Kvartaalien rajat ovat avoimia linjoja, joita käytetään metsäteinä ja palontorjunnassa.

Copyright:
Mikä ihmeen kvartaali?


Metsästysmatkailu virolainen perinne

Metsästys on Virossa vanha ja perinteinen tapa etsiä elantoa ja virkistystä metsistä. Nykyisin metsästys onpitkälle yksityisyrittäjien organisoimaa ja tuo metsiin asiakkaita ympäri maailmaa. Myös suomalaiset metsästäjät ovat löytäneet Viron riistamaat. Villisika lienee eräs tunnetuimmista virolaisista riistaeläimistä. Metsätalouden tehostamisen ei uskota haittaavan metsästysmatkailua.


Metsästys menestyvä elinkeino
Metsätalous ei uhkaa metsästystä


Tämän jutun ovat toimittaneet Pieksämäen metsätalouden koulutusyksikön Nikkarilan opiskelijat osana Digimetsä-hanketta. Nikkarila on osa Mikkelin ammattikorkeakoulua.